Įstatai

Šiaulių miesto savivaldybėje

2000 m …………………………

Reg. Nr. ………………………..

Kodas …………………………..

 

 

 

1. Bendroji dalis

1.1. Radijo mėgėjų klubas “Vytis” (toliau – klubas) yra nevyriausybinė organizacija, juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, turinti antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąja sąskaita viename iš Lietuvos Respublikos bankų. Pagal savo prievoles klubas atsako visu savo turtu.

1.2. Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir šių Įstatų .

1.3. Klubo buveinės adresas Kudirkos g. Nr. 85, Šiauliai.

1.4. Klubo veikla neterminuota. Klubo apskaitos metai yra kalendoriniai metai.

2. Veiklos tikslai ir uždaviniai, veiklos teritorija

2.1. Klubo tikslai ir uždaviniai:

2.1.1. Organizuoti klubo renginius, susitikimus, konferencijas.

2.1.2. Organizuoti TB ir UTB radijo mėgėjų varžybas.

2.1.3. Kelti sportinį meistriškumą.

2.1.4. Gerinti klubo ir jo narių materialinę – techninę radijo mėgėjišką bazę.

2.1.5. Organizuoti QSL kortelių išsiuntimą, gavimą ir paskirstymą klubo nariams.

2.1.6. Užmegzti ryšius su lietuviais, gyvenančiais kitose pasaulio šalyse; tarptautines pažintis, kontaktus.

2.1.7. Bendradarbiauti su panašaus profilio klubais, esančiais kitose pasaulio valstybėse.

2.1.8. Organizuoti radijomėgėjiškas TB ir UTB ekspedicijas tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje tiek ir kitose valstybėse.

2.1.9. Padėti sprendžiant klubo narių radijomėgėjiškoje veikloje atsirandančias technines problemas.

2.2. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti klubas turi teisę:

2.2.1. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

2.2.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.

2.2.3. Organizuoti susirinkimus, ekskursijas bei kitus masinius renginius.

2.2.4. Pirkti ar kitaip legaliai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, ir juo disponuoti.

2.2.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.

2.2.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų asmenų.

2.2.7. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.2.8. Steigti fondus.

2.3. Klubas įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

2.4. Klubo veiklos teritorija: Šiaulių miestas.

3. Priėmimo į klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka

3.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 14 metų amžiaus.

3.2. Klubo garbės nariais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio šalių piliečiai.

3.3. Klubo narių bei jo dalyvių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia klubo valdyba.

3.4. Klubo nariai gali bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju klubo nario mokesčiai ar kitaip klubui perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

3.5. Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, įvairius drausminius nusižengimus. Klubo nario pašalinimo klausimą sprendžia visuotinis narių susirinkimas. Klubo valdyba turi teisę sustabdyti klubo nario narystę klube.

4. Klubo narių teisės ir pareigos

4.1. Klubo nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį, ar teikia materialinę paramą.

4.2. Klubo nariai turi teisę:

4.2.1. Rinkti ar būti išrinktais į klubo valdymo organus.

4.2.2. Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti.

4.2.3. Dalyvauti visuose klubo renginiuose, konferencijose ir varžybose.

4.2.4. Nustatyta tvarka naudotis klubo inventoriumi ir materialine – technine baze.

4.2.5. Bet kada išstoti iš klubo, apie tai raštu pranešant klubo valdybai.

4.2.6. Naudoti klubo simboliką.

4.3. Klubo nariai privalo:

4.3.1. Laikytis klubo įstatų.

4.3.2. Vykdyti klubo valdybos ir jo prezidento reikalavimus.

4.3.3. Aktyviai dalyvauti klubo veikloje.

4.3.4. Mokėti nustatytą stojamąjį ir nario mokesčius.

4.3.5. Tausoti ir tikslingai naudoti klubo turtą.

4.4. Klubo valdyba turi tvarkyti klubo narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam klubo nariui. Klubą įregistravusiai valstybės institucijai toks sąrašas turi būti pateikiamas, kai ji tikrina, ar klubas nepažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų.

5. Klubo valdymo organai, jų sudarymo tvarka bei kompetencija

5.1. Klubo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, klubo valdyba bei klubo prezidentas.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis klubo valdymo organas. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:

5.2.1. Priimti, keisti ir papildyti klubo įstatus.

5.2.2. Rinkti klubo tarybos narius, prezidentą, revizorių bei juos atšaukti.

5.2.3. Nustatyti atlyginimą samdomiems darbuotojams (jei tokių yra).

5.2.4. Priimti nutarimą dėl klubo nario pašalinimo.

5.2.5. Nustatyti klubo narių stojamojo ir nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką ir periodiškumą.

5.2.6. Reorganizuoti ir likviduoti klubą.

5.2.7. Tvirtinti finansinę ataskaitą.

5.3. Eilinius klubo susirinkimus vieną kartą metuose organizuoja klubo taryba. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas klubo tarybos, prezidento, arba ne mažiau kaip 1/3 klubo narių reikalavimu.

5.4. Klubo narių visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 klubo narių. Jeigu į paskelbtą susirinkimą visuotinį klubo narių susirinkimą susirinko mažiau, negu 1/2 klubo narių, po vienos valandos pertraukos gali būti skelbiamas neeilinis klubo narių susirinkimas, kuris laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2 klubo narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių dauguma, išskyrus nutarimus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo, klubo nario pašalinimo, klubo reorganizavimo ar jo likvidavimo. Šie nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime balsų. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus įstatymų numatyta tvarka.

5.5. Kiekvienas klubo narys turi vieną balsą. Balsavimas yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių ne mažiau 1/3 dalyvaujančių susirinkime, pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.

5.6. Klubo valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja klubo prezidentas, kuris yra klubo vadovas. Valdyba sudaroma iš 9 narių. Valdybos narius ir prezidentą (klubo vadovą) dviejų metų laikotarpiui renka visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris turi teisę juos atšaukti, taip pat pakartotinai išrinkti kitai kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs klubo valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

5.7. Klubo valdybos funkcijos:

5.7.1. Vadovauti klubo veiklai laikotarpiuose tarp visuotinų susirinkimų.

5.7.2. Paruošti klubo veiklos programą einamąjam laikotarpiui.

5.7.3. Analizuoti klubo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis.

5.7.4. Teikti visuotinam susirinkimui klubo ir tarybos veiklos ataskaitas.

5.7.5. Organizuoti klubo renginius, pasitelkiant klubo narius.

5.7.6. Spręsti priėmimo į klubo narius bei išstojimo iš klubo narių klausimus.

5.8. Klubo valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip vieną kartą į ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai turi lygias balsų teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia klubo prezidento balsas. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas – klubo prezidentas.

5.9. Klubo veiklą organizuoja ir vykdo klubo prezidentas. Jis veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, klubo įstatais, klubo narių visuotinio susirinkimo ir klubo valdybos nutarimais.

5.10. Klubo prezidentas yra ir klubo valdybos pirmininkas. Jį renka visuotinis klubo narių susirinkimas.

5.11. Klubo prezidento kompetencija:

5.11.1. Vadovaujantis klubo įstatais, visuotinio klubo narių, valdybos nutarimais sudaryti klubo sandorius, pasirašyti kitus klubo dokumentus.

5.11.2. Atstovauti klubui valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

5.11.3. Atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose.

5.11.4. Organizuoti klubo tarybos posėdžius, skelbti jų darbotvarkę, paruošti ir pateikti darbotvarkės klausimų svarstymui reikalingą medžiagą.

5.11.5. Imtis reikalingų priemonių klubo turto apsaugai, klubui padarytos žalos išieškojimui iš kaltų asmenų.

5.11.6. Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.

5.11.7. Teikti visuotinam narių susirinkimui savo veiklos ataskaitas.

6. Lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka.

6.1. Klubo lėšas sudaro:

6.1.1. Klubo narių stojamieji ir nario mokesčiai, kurių dydį ir mokėjimo tvarką bei periodiškumą nustato visuotinis narių susirinkimas.

6.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas.

6.1.5. Skolinto kapitalo lėšos.

6.1.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.2. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti klubui lėšas tik konkretiems renginiams ir kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik pagal lėšas skyrusios valstybinės institucijos patvirtintą sąmatą.

6.3. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.

6.4. Pasibaigus visuomeninės organizacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos visuomeninės organizacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos organizacijos deklaruojamiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

6.5. Klubo finansinę veiklą kontroliuoja valstybinės institucijos. Jeigu klubas gauna lėšų iš valstybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, valstybės kontrolės institucijos turi teisę tikrinti šių lėšų panaudojimą.

6.6. Klubo finansinės veiklos patikrinimus pasibaigus kalendoriniams metams atlieka klubo revizorius, kurį dviejų metų laikotarpiui renka visuotinis klubo narių susirinkimas. Revizoriumi negali būti klubo valdybos narys.

6.7. Klubo revizorius privalo patikrinti klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus, narių susirinkimo ar tarybos pavedimu atlikti klubo finansinius buhalterinius patikrinimus ir artimiausiame narių susirinkime ar tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo rezultatus.

7. Veiklos pasibaigimas ir turto sunaudojimo tvarka

7.1. Klubo veikla gali pasibaigti:

7.1.1. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus nutarimą reorganizuoti klubą – t. y. padalinti į keletą naujų klubų arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos.

7.1.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus nutarimą nutraukti veiklą.

7.1.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti veiklą.

7.2. Klubas, kurio veikla nutraukta teismo sprendimu, turtas ir lėšos panaudojami įstatymų nustatyta tvarka.

Radijo mėgėjų klubo “Vytis” prezidentas Leonardas Sankauskas / LY2LU